สนับสนุนแหนแดง

วันที่ 14 พฤษภาคม 2564 

   ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรชุมพร  ได้สนับสนุนแหนแดง โดยผ่านนางธิรารัตน์ สุวรรณเล็ก  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ  เกษตรตำบลช่องไม้แก้ว อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร ให้แก่  นางจิระวรรณ ยืนนาน ศพก. เครือข่าย ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านเขาขวาง หมู่ที่ 1 ตำบลช่องไม้แก้ว อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร จำนวน 3 กิโลกรัม