โครงการส่งเสริม สนับสนุน การปลูกกัญชา ๑ ล้านต้น เพื่อรองรับการใช้ประโยชน์ในครัวเรือนและทางการแพทย์ กรมวิชาการเกษตร | | กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ลงทะเบียนรับต้นกล้ากัญชา กัญชง >>>https://register.doa.go.th/guncha