ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรชุมพรชุมพร เคลื่อนที่ ปฏิบัติหน้าที่รับรองมาตรฐาน GAPพืช


ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรชุมพรเคลื่อนที่
ปฏิบัติหน้าที่รับรองมาตรฐาน GAP พืช 
     
ในพื้นที่ อ.ทุ่งตะโก   
– วันที่ 19 ตุลาคม 2565 ต.ทุ่งตะไคร
– วันที่ 20 ตุลาคม 2565 ต.ช่องไม้แก้ว
– วันที่ 21 ตุลาคม 2565 ต.ตะโก
ช่วงเวลา 09.30 -13.00 น.
               🏴สำหรับผู้สมัครใหม่ ยื่น 🚫 ใบสมัคร f1
                   ✔️ สำเนาบัตรประชาชนผู้ขอ
                   ✔️ สำเนาทะเบียนบ้านผู้ขอ
                  ✔️ สำเนาเอกสารสิทธิ์ที่ดินด้านหน้าด้านหลัง (กรณีเป็นเจ้าของเอกสารสิทธิ์มี่ดินเอง)
                 ❌️ กรณีไม่มีเอกสารแต่ใช้เอกสารสิทธิ์โฉนดที่ดิน,นส.3ก.) ใช้หนังสือยินยอมการใช้ประโยชน์พร้อมแนบบัตรประชาชนเจ้าของเอกสารสิทธิ์ที่ดินและพยาน 2 คน
                 ❌️กรณีที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ ใช้หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์ที่ดินโดยให้ผู้ใหญ่บ้านหรือกำนันหรือนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเซ็นรับรองพร้อมแนบบัตรข้าราชการของผู้เซ็นรับรองและพยาน2คน
                🚫 กรณีต่ออายุใช้ f3
                 ✔️สำเนาบัตรประชาชนผู้ขอ
                 ✔️ สำเนาทะเบียนบ้านผู้ขอ
                 ✔️ สำเนาเอกสารสิทธิ์ที่ดินด้านหน้าด้านหลัง (กรณีเป็นเจ้าของเอกสารสิทธิ์มี่ดินเอง)
                 ❌️ กรณีไม่มีเอกสารแต่ใช้เอกสารสิทธิ์โฉนดที่ดิน,นส.3ก.) ใช้หนังสือยินยอมการใช้ประโยชน์พร้อมแนบบัตรประชาชนเจ้าของเอกสารสิทธิ์ที่ดินและพยาน 2คน
                 ❌️ กรณีที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ ใช้หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์ที่ดินโดยให้ผู้ใหญ่บ้านหรือกำนันหรือนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเซ็นรับรองพร้อมแนบบัตรข้าราชการของผู้เซ็นรับรองและพยาน 2 คน
                ‼️⁉️❓️❗️❗️❗️นำสมุดบันทึกประจำแปลงมาด้วย
               ❓️❓️กรณีแปลงใหม่บันทึกย้อนหลัง 6 เดือน ถึงปัจจุบัน
               ❓️❓️กรณีต่ออายุแปลง บันทึกประจำแปลงให้เป็นปัจจุบัน
               ⁉️⁉️⁉️เอกสารสามารถดาวน์โหลดได้ที่หน้า facebook ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรชุมพรและหน้าเพจ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรชุมพร มีข้อสงสัยสอบถามเบอร์โทร 077-611055