โครงการ ชาวกระบี่ร่วมใจ ผลิตอาหารปลอดภัย สุขใจผู้บริโภค ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรกระบี่

วันอาทิตย์ ที่ 1 พฤศจิกายน 2563 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์) อธิบดีกรมวิชาการเกษตร (นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ) ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 7นายวิรัตน์ ธรรมบำรุง และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดกระบี่ เปิดโครงการ ชาวกระบี่ร่วมใจ ผลิตอาหารปลอดภัย สุขใจผู้บริโภค ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรกระบี่
โอกาสนี้ได้มอบประกาศนียบัตร เกษตรอินทรีย์ดีเด่น ระดับจังหวัดกระบี่ ประกาศนียบัตร GAP ดีเด่น ระดับจังหวัดกระบี่ ประกาศนียบัตร GAP ดีเด่น ระดับจังหวัดนครศรีธรรมราช และใบรับรองมาตรฐาน GAP เพื่อสานต่ออาชีพการเกษตร และสร้างทางเลือกในการประกอบอาชีพหลังได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19
โดยมี ผู้แทนจากหน่วยงานต่าง ๆ และเกษตรกร ให้การต้อนรับ
จากนั้น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เยี่ยมชมผลิตภัณฑ์ของกลุ่มอาชีพ ผลิตภัณฑ์ OTOP ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสินค้าจากกรมวิชาการเกษตร พร้อมกันนี้ ได้เปิดอาคารชีวภัณฑ์ เยี่ยมชมนิทรรศการมาตรฐานสินค้าเกษตรอินทรีย์ มาตรฐานสินค้าเกษตร GAP นิทรรศการด้านชีวภัณฑ์ ชีวภาพและการจัดการการผลิตปาล์มน้ำมันของศูนย์วิจัยปาล์มน้ำมัน รับชมการสาธิตด้านชีวภัณฑ์ ไส้เดือนฝอย แตนเบียน เห็ดเรืองแสง เมตาไรเซียม และเยี่ยมชมปุ๋ยชีวภาพ ปุ๋ยชีวภาพละลายฟอสเฟต ปุ๋ยชีวภาพอาร์บัสคูลาร์ไรซ่า และได้ปลูกต้นส้มโอทับทิมสยามไว้เป็นที่ระลึก