อบรมเกษตรกร โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ หลักสูตร “การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปาล์มน้ำมัน”

นายพงษ์มานิตย์  ไทยแท้  ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรกระบี่ มอบหมายให้นางสาวจารุภา  รอดทุกข์ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน นายยูนุช  ลาทัพ ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร และนางสาวกรรณิกา  ตั้นเซ่ง ตำแหน่งพนักงานประจำสำนักงาน จัดฝึกอบรมเกษตรกร โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ หลักสูตร “การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปาล์มน้ำมัน”  เพื่อให้เกษตรกรได้มีความรู้ การจัดการ การเก็บเกี่ยวอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพมากขึ้น