ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพัทลุง
ข่าวประชาสัมพันธ์

ปลูกบัวหลวงเพื่อการผลิตดอกในพื้นที่แปลงเกษตรกรตำบลท่ามะเดื่อ อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง

เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2565 นางเมธาพร  นาคเกลี้ยง นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ หัวหน้าโครงการวิจัยการพัฒนาการผลิตพืชชุ่มน้ำท้องถิ่นที่มีศักยภาพในจังหวัดพัทลุงพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพัทลุงและเกษตรกรในพื้นที่ได้ร่วมกันปลูกบัวหลวงเพื่อการผลิตดอกในพื้นที่แปลงเกษตรกรตำบลท่ามะเดื่อ อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง เพื่อเป็นแปลงขยายผลเทคโนโลยีการปลูกบัวหลวงเพื่อการผลิตดอกของกรมวิชาการเกษตรและเป็นแปลงเรียนรู้ให้กับเกษตรกรในพื้นที่และบริเวณใกล้เคียงที่สนใจ ซึ่งเทคโนโลยีการปลูกบัวหลวงเพื่อการผลิตดอกของกรมวิชาการเกษตรที่นำไปขยายผลประกอบด้วย การเตรียมพื้นที่ พันธุ์บัวหลวงเพื่อการผลิตดอก คือสายต้นปทุมธานี 39 วิธีการปลูก การจัดการธาตุอาหาร การดูแลรักษา และการเก็บเกี่ยว