ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพัทลุง
ข่าวประชาสัมพันธ์

ปลูกกระจูดในพื้นที่แปลงเกษตรกรหมู่ที่ 5 ตำบลพนางตุง อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง

วันที่ 21 ตุลาคม 2565 นางเมธาพร  นาคเกลี้ยง นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ หัวหน้าโครงการวิจัยการพัฒนาการผลิตพืชชุ่มน้ำท้องถิ่นที่มีศักยภาพในจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพัทลุงและเกษตรกรในพื้นที่ได้ร่วมกันปลูกกระจูดในพื้นที่แปลงเกษตรกรหมู่ที่ 5 ตำบลพนางตุง อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง เพื่อเป็น แปลงขยายผลเทคโนโลยีการผลิตกระจูดของกรมวิชาการเกษตร และเป็นแปลงเรียนรู้ให้กับเกษตรกรในพื้นที่และบริเวณใกล้เคียงที่สนปลูกกระจูด ซึ่งเทคโนโลยีการผลิตกระจูดของกรมวิชาการเกษตรที่นำไปขยายผลประกอบด้วย การเตรียมพื้นที่ พันธุ์กระจูด วิธีการปลูก การจัดการธาตุอาหาร การดูแลรักษา และการเก็บเกี่ยว