วันที่ 2 ธันวาคม 2565 นางนงนุช สุริยะรังษี นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2 พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่มฯ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ จัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565 โดยทำกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ” ทำ Big Cleaning day รอบอาคารสำนักงาน สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2 จ.พิษณุโลก