วันที่ 20 มกราคม 2566 นายละเอียด ปั้นสุข ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการรับรองมาตรฐานการผลิตพืช สวพ.2 ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์ สวพ.2 โดยมีหน่วยตรวจรับรองแหล่งผลิตพืช จำนวน 7 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกำแพงเพชร จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดตาก จังหวัดพิจิตร จังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัดสุโขทัย และจังหวัดอุตรดิตถ์ เข้าร่วมการเสนอรับรองแหล่งผลิต GAP พืช จำนวน 427 แปลง เสนอการรับรองการผลิตพืชอินทรีย์ จำนวน 28 แปลง