วันที่ 23 พฤษภาคม 2566 ดร.พงศ์ไท ไทโยธิน รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ลงพื้นที่ตรวจติดตามผลการดำเนินงานของสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2 และเป็นประธานการประชุมรับฟังรายงานผลการปฏิบัติงาน ประเด็นปัญหา และร่วมหารือแนวทางแก้ไข มอบนโยบาย พร้อมตรวจเยี่ยมศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชพิษณุโลก ทั้งนี้เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติงานให้แก่ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ สวพ.2 โดยมีนายละเอียด ปั้นสุข ผอ.สวพ.2 และคณะกรรมการบริหาร พร้อมทั้งด่านตรวจพืชเชียงแสน และบุคคลากรในสังกัด เข้าร่วมประชุม และให้การต้อนรับ