ประวัติความเป็นมา

 

กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดตั้ง

“กองการยาง” สืบเนื่องมาจาก การตั้งการยางแห่งประเทศไทย ซึ่งต้องโอนภาระกิจของกรมวิชาการเกษตรในส่วนที่เกี่ยวข้อง

กับราชการของสถาบันวิจัยยาง ไปเป็นของการยางแห่งประเทศไทย เว้นแต่บรรดาภาระกิจที่เกี่ยวกับการดำเนินกฎหมายว่าด้วยการควบคุมยาง

ตามพระราชบัญญัติควบคุมยาง พ.ศ.2542

ก่อตั้งเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2558 เพื่อรองรับและสนับสนุนการปฏิบัติงานตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมยาง โดยให้มีฐานะเทียบเท่ากอง และให้มีอำนาจหน้าที่

ดังนี้

 1. ควบคุมการผลิต การค้า การส่งออก และการนำเข้ายางตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมยาง
 2. ศึกษา วิจัยเกี่ยวกับยางเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานควบคุมตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมยาง
 3. ให้การรับรองมาตรฐานห้องปฎิบัติการเกี่ยวกับยาง และให้บริการวิเคราะห์ ตรวจสอบคุณภาพยาง
 4. ให้บริการวิชาการและเทคโนโลยีแก่เจ้าหน้าที่ ส่วนราชการ เกษตรกร และเอกชนที่เกี่ยวข้อง
 5. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบิตงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

กองการยางได้จัดตั้ง “ศูนย์ควบคุมยาง” ครอบคลุมพื้นที่ปลูกยางทั้งประเทศไทย
จำนวน 6 ศูนย์ ดังนี้

 1. ศูนย์ควบคุมยางสงขลา
 2. ศูนย์ควบคุมยางสุราษฎร์ธานี
 3. ศูนย์ควบคุมยางฉะเชิงเทรา
 4. ศูนย์ควบคุมยางบุรีรัมย์
 5. ศูนย์ควบคุมยางหนองคาย
 6. ศูนย์ควบคุมยางเชียงราย