แบบฟอร์มสำหรับผู้ขอรับใบอนุญาต

  ใบคำขอลงทะเบียนระบบ NSW ยางพารา (1076 downloads )

  ใบคำขอลงทะเบียน NSW ยางพาราสำหรับตัวแทนส่งออกนำเข้า (892 downloads )

  คำขอรับใบอนุญาตขยายพันธุ์ต้นยางเพื่อการค้า (846 downloads )

  คำขอรับใบอนุญาตค้ายาง (863 downloads )

  คำขอรับใบอนุญาตตั้งโรงทำยาง (788 downloads )

  คำขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ส่งออกยาง (1421 downloads )

  คำขอรับใบผ่านด่านศุลกากรเพื่อส่งยางออก (900 downloads )

  แบบคำขอลงทะเบียน ระบบ NSW ยางพารา (997 downloads )

  คำขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อความยกเลิก ใบอนุญาต (942 downloads )

  คำขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อความยกเลิก ใบผ่านด่านศุลกากร (827 downloads )

  คำขอรับใบแทนใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติควบคุมยาง พ.ศ.2542 (980 downloads )

  หนังสือแจ้งยกเลิกกิจการ (740 downloads )

  คำขออนุญาตเป็นผู้ผลิตยางแท่ง เอสทีอาร์ (917 downloads )

  บัญชียาง แบบยาง 5-6-7-8 แบบรายงานปริมาณยางคงเหลือ (1011 downloads )