กลุ่มวิชาการ

กลุ่มวิชาการ 

มีหน้าที่ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับยางเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานตามกฏหมายว่าด้วยการควบคุมยาง และการให้บริการวิเคราะห์ ตรวจสอบคุณภาพยางในเขตพื้นที่รับผิดชอบ

นางสาวภัทรียา เอื้อสว่างพร
นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ ทำหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการ
นางสาววรวรรณ รีชัยวิจิตรกุล
นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
นายจิรายุ กตะศิลา
นักวิทยาศาสตร์