บทบาท-หน้าที่

ศูนย์ควบคุมยางหนองคาย  (Nong khai Rubber Regulatory Center)

มีหน้าที่

  • ควบคุมกำกับดูแลเกี่ยวกับการผลิต การค้า การส่งออก และการนำเข้ายางตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมยางในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
  • ศึกษา วิจัย เกี่ยวกับยางเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมยาง

ให้บริการ

  • บริการวิเคราะห์ ตรวจสอบคุณภาพยาง และรับรองมาตรฐานห้องปฏิบัติการเกี่ยวกับยางในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
  • บริการวิชาการและเทคโนโลยีแก่เจ้าหน้าที่ ส่วนราชการ เกษตรกร และเอกชนที่เกี่ยวข้อง
  • ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

แบ่งงานภายใน ดังนี้

1.ฝ่ายบริหารทั่วไป มีหน้าที่ ดำเนินการเกี่ยวกับงานสารบรรณ งานงบประมาณงานการเงินบัญชีและพัสดุ งานบุคคล และงานธุรการทั่วไป

2.กลุ่มวิชาการ มีหน้าที่ศึกษา วิจัยเกี่ยวกับยางเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานตามกฏหมายว่าด้วยการควบคุมยาง และการให้บริการวิเคราะห์ ตรวจสอบคุณภาพยางในเขตพื้นที่รับผิดชอบ

3.กลุ่มปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติยาง มีหน้าที่ควบคุมการผลิต การค้า การส่งออกและการนำเข้ายางตามกฏหมายว่าด่วยการควบคุมยางในเขตพื้นที่รับผิดชอบ