เขตพื้นที่รับผิดชอบ

ศูนย์ควบคุมยางหนองคาย  

มีพื้นที่รับผิดชอบ 11 จังหวัด ประกอบด้วย

จังหวัดหนองคาย  จังหวัดบึงกาฬ  จังหวัดอุดรธานี จังหวัดเลย จังหวัดหนองบัวลำภู  จังหวัดขอนแก่น  จังหวัดกาฬสินธุ์

จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดสกลนคร จังหวัดมุกดาหาร และ จังหวัดนครพนม

ในแต่ละพื้นที่มีหน่วยงานรับคำขอใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติควบคุมยาง พ.ศ. 2542 ดังนี้

จังหวัดหนองคาย และบึงกาฬ

  • ศูนย์ควบคุมยางหนองคาย
  1. ใบอนุญาตขยายพันธุ์ต้นยางเพื่อการค้า (ต้องยื่นคำ ณ ศูนย์ควบคุมยางในเขตพื้นที่รับผิดชอบเท่านั้น)
  2. ใบผ่านด่านศุลกากรในการส่งยางออก
  3. ใบอนุญาตค้ายาง
  4. ใบอนุญาตตั้งโรงทำยาง
  5. ใบอนุญาตเป็นผู้ส่งยางออกนอกราชอาณาจักร

จังหวัดขอนแก่น และจังหวัดหนองบัวลำภู

  • ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรขอนแก่น

จังหวัดอุดรธานี

  • ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรอุดรธานี

จังหวัดเลย

  • ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเลย

จังหวัดสกลนคร

  • ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสกลนคร

จังหวัดกาฬสินธุ์

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรกาฬสินธุ์

จังหวัดมุกดาหาร

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรมุกดาหาร

จังหวัดนครพนม

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครพนม

จังหวัดชัยภูมิ

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรชัยภูมิ