สำหรับผู้ขอรับใบอนุญาต

 ใบคำขอลงทะเบียนระบบ NSW ยางพารา

 ใบคำขอลงทะเบียน NSW ยางพาราสำหรับตัวแทนส่งออก/นำเข้า

 คำขอรับใบอนุญาตขยายพันธุ์ต้นยางเพื่อการค้า

 คำขอรับใบอนุญาตค้ายาง

 คำขอรับใบอนุญาตตั้งโรงทำยาง

 คำขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ส่งออกยาง

 คำขอรับใบผ่านด่านศุลกากรเพื่อส่งยางออก

 แบบคำขอลงทะเบียน ระบบ NSW ยางพารา

 คำขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อความ/ยกเลิก ใบอนุญาต

 คำขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อความ/ยกเลิก ใบผ่านด่านศุลกากร

 คำขอรับใบแทนใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติควบคุมยาง พ.ศ.2542

 หนังสือแจ้งยกเลิกกิจการ

 คำขออนุญาตเป็นผู้ผลิตยางแท่ง เอสทีอาร์

 บัญชียาง แบบยาง 5-6-7-8 แบบรายงานปริมาณยางคงเหลือ