ฝ่ายบริหารทั่วไป

ฝ่ายบริหารทั่วไป

มีหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับงานสารบรรณ งานงบประมาณงานการเงินบัญชีและพัสดุ งานบุคลากร และงานธุรการทั่วไป

นางธัญญารัตน์ แก้วเงินทอง
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน ทำหน้าที่หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
นายวีระชัย ปานมะเริง
พนักงานขับรถยนต์ ระดับ ส๒/หัวหน้า
นางสาวรินธาร ศรีสงค์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางสวาท สนหา
คนงานทดลองการเกษตร