เกี่ยวกับสำนักงาน

ศูนย์ควบคุมยางหนองคาย (์Nongkhai Rubber Regulatory Center)

เป็นหน่วยงานที่ตั้งในเขตภูมิภาค สังกัด กองการยาง กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยรับผิดชอบในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 11 จังหวัด  ก่อตั้งตามคำสั่งกรมวิชาการเกษตร ที่ 837/58 ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2558 เพื่อรองรับการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติควบคุมยาง พ.ศ. 2542

มีหน้าที่

1. ควบคุมการผลิต การค้า การส่งออก และการนำเข้ายางตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมยางใน
เขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน

2. ศึกษา วิจัย เกี่ยวกับยาง เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมยางใน
เขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน

3. ให้บริการวิเคราะห์ ตรวจสอบคุณภาพยางและรับรองมาตรฐานห้องปฏิบัติการเกี่ยวกับยางใน
เขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน

งานตามพระราชบัญญัติควบคุมยางที่หน่วยงานรับผิดชอบ

1. งานใบอนุญาตขยายพันธุ์ต้นยางเพื่อการค้า

2. งานใบอนุญาตค้ายาง

3. งานใบอนุญาตตั้งโรงทำยาง

4. งานใบอนุญาตเป็นผู้ส่งยางออก

5. งานใบผ่านด่านศุลกากรในการส่งยางออก