กลุ่มปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติยาง

กลุ่มปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติยาง

มีหน้าที่ควบคุมการผลิต การค้า การส่งออก และการนำเข้ายางตามกฏหมายว่าด้วยการควบคุมยางในเขตพื้นที่่รับผิดชอบ

นางสาววันวิสาข์ ชุมแสง
นักวิชาการปฏิบัติการ ทำหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติยาง
นายนิโรจน์ แก้วมุงคุณ
พนักงานตรวจจำแนกพันธุ์ยาง ส.2
นายกฤษณะ ธรรมปัญโญ
เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน
นางสาวพรรณรายณ์ สารสิน
พนักงานประจำสำนักงาน
นางอัจฉราภรณ์ ปานมะเริง
คนงานทดลองการเกษตร