ผู้อำนวยการศคย.หนองคาย

นางสาวภัทรียา เอื้อสว่างพร
นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ ทำหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ควบคุมยางหนองคายอีกหน้าที่หนึ่ง