เข้าร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

วันที่ 20 สิงหาคม 25

Read more

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพัทลุง เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

วันที่ 12 สิงหาคม 25

Read more

อบรมถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกรในหลักสูตร เทคโนโลยีการผลิตและการปลูกพืชผสมผสานในสวนปาล์มน้ำมัน ภายใต้โครงการ การพัฒนาและส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตร พัฒนารูปแบบการผลิตพืชผสมผสาน (สวนสมรม) ในสวนปาล์มน้ำมันพื้นที่ภาคใต้ แผนบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค

วันที่ 6-7 สิงหาคม 2

Read more

ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการจัดทำสื่อและประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารไปสู่ประชาชนได้ถูกต้อง เข้าถึงและเป็นปัจจุบัน มีหัวข้อบรรยาย

เมื่อวันที่ 22 กรกฎา

Read more