ประชุมวิชาการเกษตร ครั้งที่ 2

previous arrow
next arrow
Slider

      วันที่ 24 กรกฎาคม 2562  นายวิชิต  ตรีพันธ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรยะลาได้ร่วมกิจกรรมประชุมวิชาการเกษตร ครั้งที่ 2 ซึ่งงานดังกล่าวจัดโดยเทศบาลนครยะลาร่วมกับกรมวิชาการเกษตร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการเพิ่มศักยภาพการทำเกษตร การปลูกพืชทางเลือก รวมทั้งการพัฒนาผลผลิตและการตลาดของสินค้าเกษตรและเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การตลาด การบริหารจัดการที่มีคุณภาพ สามารถนำไปประยุกต์ใช้และขยายผลต่อไป โดยเป็นผู้ดำเนินการเสวนา หัวข้อ ทิศทางอนาคตทุเรียน 3 จังหวัดชายแดนใต้ งานดังกล่าวจัด ระหว่างวันที่ 23 – 24 กรกฎาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา