รับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการขยายพื้นที่ปลูกไม้เศรษฐกิจและไม้ผลเศรษฐกิจเพื่อสร้างความยั่งยืนทางด้านทรัพยากรธรรมชาติและสื่งแวดล้อมในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ พ.ศ.2565-2570

รับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการขยายพื้นที่ปลูกไม้เศรษฐกิจและไม้ผลเศรษฐกิจเพื่อสร้างความยั่งยืนทางด้านทรัพยากรธรรมชาติและสื่งแวดล้อมในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ พ.ศ.2565-2570

เกษตรกรผู้ปลูกกาแฟที่ประสงค์เข้าร่วมโครงการ สามารถดำเนินการบันทึกข้อมูลผ่าน Google From

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScob-OZt-wIs_MH0e2cxzYW_GCb6ATx4gHUl79KCW4oPmhUtg/viewform