ย้อนรอยพระบารมี

 


previous arrow
next arrow
Slider

               ย้อนรอยพระบารมี  ครั้งเสด็จเยือนเขาหัวล้าน ภายในศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรยะลา เสด็จพระราชดำเนินทรงงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภายใต้ นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณของชาวยะลาอย่างหาที่สุดมิได้

นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ของชาวศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรยะลา และประชาชนในพื้นที่จังหวัดยะลา เมื่อมีสถานที่ซึ่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เสด็จพร้อมด้วยสมเด็จพระบรมราชินีนาถ พระราชดำเนินทรงเยี่ยมพสกนิกรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดยะลา เมื่อปี 2510 และได้ทรงเข้าเยี่ยมชมสวนทดลองยาง(ชื่อเดิม)

โดยครั้งที่เสด็จมีนายสัมฤทธิ์  พันธุ์มณี ซึ่งเป็นหัวหน้าสถานีในสมัยนั้นพร้อมด้วยข้าราชการ ลูกจ้างและพสกนิกรในจังหวัดยะลา รอรับเสด็จ ณ.เขาหัวล้านซึ่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้ทรงถามถึงแนวทางช่วยเหลือพสกนิกรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่และได้ทรงเสวยพระกระยาหารกลางวันและชมวิวทิวทัศมุมสูงของจังหวัดยะลา

ปัจจุบันเขาหัวล้านตั้งอยู่ในศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรยะลา และได้เปิดให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว ชมวิวมุมสูงของจังหวัดยะลา พร้อมชมแปลงเรียนรู้ภายในศูนย์วิจัยฯ และเกษตรทฤษฏีใหม่ ซึ่งได้จัดทำเป็นต้นแบบสำหรับเกษตรกรและประชาชนทั่วไปที่สนใจ

ขอขอบคุณ ครอบครัวพันธุ์มณี ที่เอื้อเฟื้อภาพและข้อมูล

ภาพมุมสูง

previous arrow
next arrow
Slider