ฝ่ายบริหารทั่วไป

 

บทบาทหน้าที่

ฝ่ายบริหารทั่วไป มีหน้าที่ ดำเนินการเกี่ยวกับ งานสารบรรณ งานแผนงานและงบประมาณ งานการเงินบัญชีและพัสดุ งานบุคคล และงานธุรการทั่วไป ดูแลรับผิดชอบงานอาคารสถานที่ งานยานพาหนะ และเครื่องจักรกลการเกษตร

สุรพงษ์ ศรีเพ็ญ
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

jame2519@hotmail.comyala.agricultural@gmail.com
พาซีย๊ะ ดูหวะ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

หัวหน้างานการเงิน

จรูญ ภูเมศ
พนักงานการเกษตร ส.3
อมรรัตน์ มณี
พนักงานธุรการ ส.4
สุพจน์ นาคศิริ
พนักงานขับรถยนต์ ระดับ ส3/หัวหน้า

หัวหน้าหมวดยานพาหนะ

คำนึง  เซ่งซิ้ว
พนักงานขับรถยนต์ ส2
สาธิต แก้วปฏิมา
พนักงานรักษาความปลอดภัย บ2/หัวหน้า

หัวหน้างานรักษาความปลอดภัย

ปิยรัตน์   เชิดชู
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป