กลุ่มบริการวิชาการ

บทบาทหน้าที่

  1. บริการวิชาด้านพืชและปัจจัยการผลิตในพื้นที่รับผิดชอบ ถ่ายทอดเทคโนโลยี ตรวจสอบรับรองปัจจัยการผลิต และบริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ให้แก่เกษตรกร ภาคเอกชน และเจ้าหน้าที่หน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง รับผิดชอบงานโครงการพิเศษ
  2. ควบคุม กำกับ ตามกฏหมาย ในพื้นที่รับผิดชอบ

บุคลากรกลุ่มบริการวิชาการ

ชัชญ์นนท์ เต็มนา
นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ

ผู้อำนวยการกลุ่มบริการวิชาการ

จิตรานุช   เรืองกิจ
นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ
สมลักษณ์ วงษ์ตานี
นักวิชาการเกษตรชำนาญการ
รัตณพรรณ คงสุวรรณ
เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน
วีระวัฒน์ เรียบเจริญ
พนักงานการเกษตร ส.3
จรูญ ภูเมศ
พนักงานการเกษตร ส.3
อารม แก้วละเอียด
นักวิชาการเกษตร

GAP

อีซา อายะ
นักวิชาการเกษตร
ศศิกาญจน์ สุขเล็ก
นักวิชาการเกษตร
อนุศิษฏ์   เกาะกลาง
นักวิทยาศาสตร์

สารวัติเกษตร  พรบ.วัตถุอันตราย

อรอนงค์ เสนเผือก
พนักงานประจำสำนักงาน