ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมา
เริ่มดำเนินการก่อตั้ง เมื่อปี พ.ศ. 2497  โดยมีชื่อเริ่มแรก “สวนทดลองการยาง” โดยนายสัมฤทธิ์  พันธุ์มณี เป็นผู้หัวหน้าสถานีคนแรก ต่อมาในปี พ.ศ. 2516 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น “สถานีทดลองยะลา” จากนั้นในปี 2546  ได้เปลี่ยนชื่อเป็น “ศูนย์บริการวิชาการพืชและปัจจัยการผลิต “และในปี พ.ศ. 2547  ได้เปลี่ยนชื่อเป็น “ศูนย์วิจัยพืชสวนยะลา” และเปลี่ยนเป็น “ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรยะลา” จนถึงปัจจุบัน ซึ่งตั้งอยู่ที่เส้นรุ้ง 6๐  31’ เส้นแวง 100๐ 17’  สูงจากน้ำทะเล 840  เมตร โดยเฉลี่ยมีปริมาณน้ำฝน 1,804  มิลลิเมตร  อุณหภูมิ 27.4๐C  สัมพัทธ์  73.5 %

สถานที่ตั้ง

เลขที่ 114 หมู่ที่ 6 ถนนสุขยางค์  ตำบลสะเตง อำเภอเมือง  จังหวัดยะลา ห่างจากศาลากลางจังหวัดประมาณ 4 กิโลเมตร ห่างจากกรุงเทพมหานคร โดยทางรถยนต์ประมาณ 1,200 กิโลเมตร ทางรถไฟประมาณ 1,040 กิโลเมตร และห่างจากสนามบินหาดใหญ่ประมาณ 150 กิโลเมตร

เนื้อที่ของศูนย์

–        เนื้อที่ทั้งหมด 375 ไร่ 3 งาน

–        เนื้อที่บริเวณที่ทำการ โรงเรียนฝึกอบรม โรงงาน อาคารต่างๆ บ้านพักข้าราชการและบ้านพักคนงาน            จำนวน 71 ไร่ 1 งาน

–        เนื้อที่แปลงปลูกยางและทดลองยาง จำนวน 244.1 ไร่

–        เนื้อที่แปลงขยายพันธุ์ยาง จำนวน 25 ไร่ 3 งาน

–         เนื้อที่แปลงไม้ผลต่างๆ จำนวน 24ไร่ 2 งาน

–         เนื้อที่อื่นๆ จำนวน 13 ไร่ 1 งาน

ทำเนียบผู้บริหาร

ที่

ชื่อ-สกุล ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง

1

นายสัมฤทธิ์  พันธุ์มณี

2497-2508

2

นายศรีโบ  ไชยประสิทธ์

2508-2514

3

นายสุนัย  จินดารัตน์

2514-2536

4 นายสุวัฒน์  ทองมิตร

2536-2544

5 นายสมพร  พันธ์พณาสกุล 15 พฤศจิกายน – 20 พฤศจิกายน 2544
6 นายสุวัฒน์  ทองมิตร 20 พฤศจิกายน 2544 – 2548
7 นายศักดิ์โสภณ  อั้งสกุล 2548 – 17 พฤศจิกายน 2553

8

นายพิชิต  สพโชค

17 พฤศจิกายน 2553 –  24 ตุลาคม 2555

9

นายศักดิ์โสภณ  อั้งสกุล

1 พฤศจิกายน 2555 – 15 มกราคม 2557

10

11

นายวิชิต  ตรีพันธ์

นายไพศอล  หะยีสาและ

มีนาคม 2557 – กันยายน 2562

 มกราคม 2563 – ปัจจุบัน

พื้นที่รับผิดชอบ

 จำนวน 8 อำเภอ

–         อำเภอเมือง พื้นที่ 245 ตร.กม. หรือ 153,139 ไร่

–        อำเภอรามัน พื้นที่ 516 ตร.กม.                หรือ 322,519 ไร่

–         อำเภอบันนังสตา พื้นที่  629 ตร. กม      หรือ 393,133 ไร่

–        อำเภอยะหา พื้นที่ 500 ตร.กม.                หรือ 312,500 ไร่

–         อำเภอกาบัง พื้นที่ 451 ตร.กม.               หรือ 281,875 ไร่

–        อำเภอเบตง พื้นที่ 1,328 ตร.กม.             หรือ 830,000 ไร่

–        อำเภอธารโต พื้นที่ 648 ตร.กม.              หรือ 405,000 ไร่

–        อำเภอกรงปินัง  พื้นที่ 185 ตร.กม.     หรือ 115,635 ไร่

–        รวมพื้นที่ 4,502 ตร.กม.                          หรือ 2,813,801 ไร่