ติดต่อเรา/แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต

    ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรยะลา เลขที่ 114 ถ.สุขยางค์ ตำบลสะเตง  อ.เมือง  จ. ยะลา 95000 .073-274451           073-274454      yalahort@hotmail.com