วิสัยทัศ

วิสัยทัศน์ ค่านิยม เป้าประสงค์ วิสัยทัศน์ กรมวิชาการเกษตรเป็นองค์กรนำด้านการวิจัยและพัฒนาพืช เครื่องจักรกลการเกษตร และเป็นศูนย์บริการตรวจสอบรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร ในระดับสากล โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ค่านิยม ซื่อสัตย์ โปร่งใส งานวิจัยมีคุณภาพ วัฒนธรรม รักองค์กร ทำงานอย่างมีเป้าหมาย และมุ่งผลสัมฤทธิ์ เป้าประสงค์
  • ได้พันธุ์พืช เครื่องจักรกลการเกษตร เทคโนโลยี และปัจจัยการผลิตที่เหมาะสมต่อการผลิต เพื่อเพิ่มผลผลิตและมูลค่า
  • ได้แหล่งผลิต ผลผลิต และผลิตภัณฑ์พืชมีคุณภาพปลอดภัยต่อผู้บริโภคตามมาตรฐานสากล
  • เกษตรกรมีความรู้ด้านการผลิตพืช ทักษะด้านพืชและมีความเข้าใจในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  • ปรับปรุงและพัฒนากฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบ ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาการเกษตรของประเทศ