โครงสร้างการบริหาร

 

แบ่งงานตามหน้าที่ภารกิจ
ดังนี้

1 ฝ่าย กับ 2 กลุ่ม ประกอบด้วย

ฝ่ายบริการทั่วไป            กลุ่มวิจัยและพัฒนา         กลุ่มบริการและวิชาการ

ไพศอล หะยีสาและ
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรยะลา
สุรพงษ์ ศรีเพ็ญ
หัวหน้าฝ่ายบริหาร
่jame.surapong@hotmail.com
จิตรานุช เรืองกิจ
ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยและพัฒนา
ชัชญ์นนท์ เต็มนา
ผู้อำนวยการกลุ่มบริการวิชาการ