กลุ่มวิจัยและพัฒนา

บทบาทหน้าที่

  1. ศึกษา วิจัยและพัฒนาและทดสอบพืช / เทคโนโลยีการเกษตรที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่
2. ศึกษาวิจัยและทดสอบพืช /  สาขาวิชาตามแผนงาน / โครงการวิจัยของกรมวิชาการเกษตร 3. ผลิตพันธุ์คัด พันธุ์หลัก และพันธุ์ขยายเมล็ดพันธุ์หรือท่อนพันธุ์พืช และกระจายพันธุ์

บุคลาการกลุ่มวิจัยและพัฒนา

สมลักษณ์ วงษ์ตานี
นักวิชาการเกษตรชำนาญการ

ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยและพัฒนา

ชัชญนนท์ เต็มนา
นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
จิตตรา อินเกตุ
นักวิชาการเกษตรชำนาญการ
ยูสลีซา   วัฒนบำรุง
นักวิชาการเกษตร

บุคลาการกลุ่มวิจัยและพัฒนา