เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ

  1. เส้นทางสั่งสมประสบการณ์และผลงาน
    เส้นทางสั่งสมประสบการณ์และผลงานของตำแหน่งผู้อำนวยการที่เป็นสายงานสนับสนุน
    เส้นทางสั่งสมประสบการณ์และผลงานของตำแหน่งผู้อำนวยการที่เป็นสายงานหลัก ประสบการณ์ในงานที่หลากหลาย
  2. ประสบการณ์ในงานที่หลากหลาย
  3. เส้นทางสั่งสมประสบการณ์และผลงานตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้อำนวยการกอง/สถาบัน/สำนัก
    (1 ตุลาคม 2560)
  4. ประกาศ อ.ก.พ. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง ประสบการณ์ในงานที่หลากหลายตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งประเภทอำนวยการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์