เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ

 1. เส้นทางสั่งสมประสบการณ์และผลงาน
  เส้นทางสั่งสมประสบการณ์และผลงานของตำแหน่งผู้อำนวยการที่เป็นสายงานสนับสนุน
  เส้นทางสั่งสมประสบการณ์และผลงานของตำแหน่งผู้อำนวยการที่เป็นสายงานหลัก ประสบการณ์ในงานที่หลากหลาย
 2. ประสบการณ์ในงานที่หลากหลาย
 3. แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล กรมวิชาการเกษตร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564
 4. เส้นทางสั่งสมประสบการณ์และผลงานตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้อำนวยการกอง/สถาบัน/สำนัก
  (1 ตุลาคม 2560)
 5. ประกาศ อ.ก.พ. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง ประสบการณ์ในงานที่หลากหลายตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งประเภทอำนวยการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์