กลุ่มบริการวิชาการกลุ่มบริหารงานทั่วไปกลุ่มวิจัยและพัฒนาข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 25-26 พฤษภาคม 2566 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรน่าน โดยนายทรงศิลป์ บุญทองโท หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป พร้อมคณะ ลงพื้นที่ติดตามแปลงเกษตรกรขยายผลโครงการพัฒนาอาชีพบ้านสบปืนฯ

วันที่ 25-26 พฤษภาคม 2566 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรน่าน โดยนายทรงศิลป์ บุญทองโท หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป นายรณกิจ มูลหล้า นายธนิกนันท์ กาวี นายภาสกร แดงโชติ นักวิชาการเกษตร และนายวรวิทย์ ใบยา เจ้าพนักงานการเกษตร ลงพื้นที่ติดตามแปลงเกษตรกรขยายผลโครงการพัฒนาอาชีพบ้านสบปืน จำนวน 2 ราย พร้อมให้ความรู้เทคโนโลยีการปลูกไม้ผล ได้แก่ เงาะ มะม่วง ส้ม ฝรั่ง และลำไย และสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ผัก เพื่อปลูกบริโภคในครัวเรือนและสามารถเก็บเมล็ดพันธุ์ ขยายพันธุ์ต่อได้ แก่เกษตรขยายผลในโครงการฯ ณ บ้านใหม่ไชยธงรัตน์ ตำบลห้วยโก๋น อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน