กลุ่มบริการวิชาการกลุ่มบริหารงานทั่วไปกลุ่มวิจัยและพัฒนาข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 26 พฤษภาคม 2566 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรน่าน โดยนายทรงศิลป์ บุญทองโท หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป พร้อมคณะ ร่วมกิจกรรมบูรณาการโครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน (เกษตรทฤษฎีใหม่) ปี 2566ฯ

วันที่ 26 พฤษภาคม 2566 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรน่าน โดยนายทรงศิลป์ บุญทองโท หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป นายรณกิจ มูลหล้า นายธนิกนันท์ กาวี นายภาสกร แดงโชติ นักวิชาการเกษตร และนายวรวิทย์ ใบยา เจ้าพนักงานการเกษตร ร่วมกิจกรรมบูรณาการโครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน (เกษตรทฤษฎีใหม่) ปี 2566 สนับสนุนปัจจัยการผลิตด้านการเกษตร ได้แก่ ต้นกล้ามะนาว พันธุ์ตาฮิติ และเมล็ดพันธุ์ผัก แก่เกษตรกรกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 15 ราย และร่วมลงพื้นที่ดูงานแปลงเกษตรกรต้นแบบ ของนายอนุศาสน์ สุริยะพรหม ซึ่งเป็นหนึ่งในเกษตรกรกลุ่มเป้าหมายของโครงการฯ ณ อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน