การเเปรรูปสมุนไพรเพื่อมูลค่าเพิ่ม รุ่นที่ 4

previous arrow
next arrow
Slider
วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564  นายไพศอล หะยีสาและ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรยะลา มอบหมายให้นายชัชญ์นนท์ เต็มนา นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมคณะทำงาน จัดอบรมโครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ 2564   หลักสูตร “การเเปรรูปสมุนไพรเพื่อมูลค่าเพิ่ม รุ่นที่ 4  ณ ตำบลลำใหม่ อำเภอเมืองจังหวัดยะลา โดยมีผู้เข้าฝึกอบรมจำนวน 50 ราย ซึ่งทางกลุ่มเกษตรกรสามารถนำความรู้มาประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพที่ช่วยในการพัฒนาแปลงต้นแบบการผลิตพืชผักปลอดภัย ภายในโครงการเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และสามารถสร้างรายได้ให้กับตนเองและครอบครัว