กิจกรรมการประกวดศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

previous arrow
next arrow
Slider

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564   นายไพศอล หะยีสาและ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรยะลา มอบหมายให้นางสาวจิตตรานุช  เรืองกิจ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ พร้อมคณะทำงาน เข้าร่วมกิจกรรมการประกวดศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ณ ศพก.อำเภอเมือง จ.ยะลา โดยให้ความรู้เรื่องเทคโนโลยีการผลิตพืชต่างๆ เช่น กาแฟโรบัสตา มะนาว การใช้สารชีวภัณฑ์ การขยายพันธุ์พืช สำหรับเกษตรกรที่สนใจ และสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการประกอบอาชีพและสามารถสร้างรายได้ให้กับตนเองและครอบครัวต่อไป