คลินิกเกษตรเคลื่อนที่

previous arrow
next arrow
Slider

วันที่ 8 เมษายย 2564 นายไพศอล หะยีสาและ     ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรยะลา มอบหมายให้นางสาวศศิกานต์ สุขเล็ก นักวิชาการเกษตร พร้อมคณะทำงาน เข้าร่วมจัดนิทรรศการและเข้าร่วมงาน คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนยะหาศิรยานุกูล  อำเภอยะหา จังหวัดยะลา โดยมีนางพาตีเมาะ สะดียามู รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานในการเปิดงาน ภายในงานมีบริการความรู้การแก้ปัญหาด้านการเกษตร รับปัจจัยการผลิตและวัสดุทางการเกษตรจากหน่วยงานต่างๆที่มาให้บริการรวมไปถึงมีการจำหน่ายสินค้าธงฟ้าราคาประหยัดและมอบรางวัลต่างๆให้แก่กลุ่มเกษตรกร

โดยทางศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรยะลา ได้เข้าร่วมงานและจัดนิทรรศการความรู้และให้บริการคำแนะนำและคำปรึกษาปัญหาต่างๆของเกษตรกรที่เข้ารับบริการ ซึ่งได้รับการตอบรับจากเกษตรกรเป็นอย่างดี  รวมไปถึงแจกปัจจัยการผลิตทางเกษตร ได้แก่ แหนแดง เมล็ดพันธ์ผักต่างๆเป็นต้น

โดยภายในงานมีการคัดกรองและควบคุมภายใต้มาตรการโควิด-19 อย่างเคร่งครัด มีการวัดอุณหภูมิ ลงทะเบียนเข้าร่วมงานและสวมใส่หน้ากาอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดกิจกรรม