Chai Nat Field Crops ReSearch Center

About CNFCRC

This author has not yet filled in any details.
So far CNFCRC has created 393 blog entries.

จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพประจำปี 2567 ตามแผนพัฒนาคุณภาพชีวิต/เสริมสร้างความผาสุกและความผูกพันของบุคลากรกรมวิชาการเกษตร ประจำปี 2567

By |2024-05-31T14:01:05+07:00พฤษภาคม 31st, 2024|Categories: ข่าวกิจกรรม|

ศูนย์วิจัยพืชไร่ชัยนาท จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพประจำปี 2567 ให้กับบุคลากรศูนย์ฯ จำนวน 48 ราย ตามแผนพัฒนาคุณภาพชีวิต/เสริมสร้างความผาสุกและความผูกพันของบุคลากรกรมวิชาการเกษตร ประจำปี 2567 โดยได้รับความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร จังหวัดชัยนาท เพื่อสนับสนุนให้บุคลากรใส่ใจในการดูแลรักษาสุขภาพของตนเอง รวมทั้งให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพ ณ ศูนย์วิจัยพืชไร่ชัยนาท ตำบลบางหลวง อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท

ร่วมให้บริการวิชาการด้านเทคโนโลยีการผลิตถั่วเขียว ข้าวโพดฝักสด และการเพาะถั่วงอกคอนโด โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามกุฎราชกุมาร จังหวัดชัยนาท ครั้งที่ 3

By |2024-05-31T14:51:39+07:00พฤษภาคม 29th, 2024|Categories: ข่าวกิจกรรม|

นายฉลอง เกิดศรี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพืชไร่ชัยนาท พร้อมด้วยนางสาวกัญญรัตน์ จำปาทอง นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ นายธีระ นาคา และนางสาวสุวิตา เกิดเล็ก นักวิชาการเกษตร ร่วมให้บริการวิชาการด้านเทคโนโลยีการผลิตถั่วเขียว ข้าวโพดฝักสด และการเพาะถั่วงอกคอนโด โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามกุฎราชกุมาร จังหวัดชัยนาท ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ในวันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 ณ วัดท่าอู่ หมู่ที่ 4 ตำบลอู่ตะเภา อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท โดยมีนายสุวิทย์ สอนสุข เกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยนาท เป็นประธานในพิธีเปิด มีเกษตรกรเข้าร่วม 100 ราย

ร่วมให้บริการวิชาการด้านเทคโนโลยีการผลิตถั่วเขียว ข้าวโพดฝักสด และการแปรรูปถั่วงอกคอนโดปลอดสารพิษเพื่อเพิ่มมูลค่า ในโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” จังหวัดชัยนาท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 6

By |2024-05-24T16:23:34+07:00พฤษภาคม 23rd, 2024|Categories: ข่าวกิจกรรม|

นายฉลอง เกิดศรี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพืชไร่ชัยนาท มอบหมายให้นางสาวปวีณา ไชยวรรณ์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ นายธีระ นาคา และนายกฤษฎา ฝ่ายจัตุรัส นักวิชาการเกษตร ร่วมให้บริการวิชาการด้านเทคโนโลยีการผลิตถั่วเขียว ข้าวโพดฝักสด และการแปรรูปถั่วงอกคอนโดปลอดสารพิษเพื่อเพิ่มมูลค่า ในโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” จังหวัดชัยนาท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 6 ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2567 ณ วัดวังคอไห หมู่ที่ 5 ตำบลสุขเดือนห้า อำเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท โดยมีนายนที มนตรีวัต ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เป็นประธานในพิธีเปิดฯ เกษตรกรเข้าร่วมจำนวน 100 ราย

จัดฝึกอบรมหลักสูตร “การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตถั่วงอกกึ่งสำเร็จรูปจากถั่วเขียวผิวมัน และถั่วเขียวผิวดำ”

By |2024-05-09T10:36:27+07:00พฤษภาคม 8th, 2024|Categories: ข่าวกิจกรรม|

นายฉลอง เกิดศรี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพืชไร่ชัยนาท พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์ ฯ จัดฝึกอบรม หลักสูตร “การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตถั่วงอกกึ่งสำเร็จรูปจากถั่วเขียวผิวมัน และถั่วเขียวผิวดำ” ภายใต้โครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตถั่วเขียวเพื่อความมั่นคงทางอาหารโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้การผลิตถั่วงอกกึ่งสำเร็จรูปที่ผลิตจากถั่วเขียวสู่เกษตรกร กลุ่มผู้ผลิตถั่วงอก และผู้ที่สนใจ สามารถนำไปปรับใช้ในการเพาะถั่วงอก และเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรในชุมชน ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2567 ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มพัฒนาอาชีพยั่งยืนบ้านเขาดิน อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์ โดยมีเกษตรกรเข้าร่วมจำนวน 30 ราย

ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร 29 เมษายน 2567

By |2024-05-01T14:22:06+07:00พฤษภาคม 1st, 2024|Categories: ข่าวกิจกรรม|

นายฉลอง เกิดศรี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพืชไร่ชัยนาท พร้อมด้วยนางสาวธนัชพร แสงโค เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน และนางสาวสุวรา วุฒิอำพล นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และพิธีทำบุญตักบาตรเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 29 เมษายน 2567 ณ บริเวณเขื่อนเรียงหิน หน้าศาลากลางจังหวัดชัยนาท โดยมีนายนที มนตริวัต ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เป็นประธาน

ร่วมให้บริการวิชาการด้านเทคโนโลยีการผลิตถั่วเขียว ข้าวโพดฝักสด และการแปรรูปถั่วงอกคอนโด ปลอดสารพิษเพื่อเพิ่มมูลค่า

By |2024-04-26T14:07:33+07:00เมษายน 26th, 2024|Categories: ข่าวกิจกรรม|

นายฉลอง เกิดศรี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพืชไร่ชัยนาท มอบหมายให้นางสาวณัฐวดี ฉิมพาลี นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ นายธีระ นาคา และนางน้ำอ้อย นาคา นักวิชาการเกษตร ร่วมให้บริการวิชาการด้านเทคโนโลยีการผลิตถั่วเขียว ข้าวโพดฝักสด และการแปรรูปถั่วงอกคอนโด ปลอดสารพิษเพื่อเพิ่มมูลค่า ในโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” จังหวัดชัยนาท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 5 ในวันที่ 26 เมษายน 2567 ณ วัดดอนรังนก หมู่ที่ 3 ตำบลเสือโฮก อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท โดยมีนายนที มนตรีวัตผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เป็นประธาน ในพิธีเปิด เกษตรกรเข้าร่วมจำนวน 100 ราย

ถ่ายทอดความรู้เรื่อง เทคโนโลยีการผลิตถั่วเขียวผิวมัน โรค แมลงศัตรูถั่วเขียว และวิธีการป้องกันกำจัด ในโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวปลอดภัยแบบแปลงใหญ่

By |2024-04-25T14:04:43+07:00เมษายน 25th, 2024|Categories: ข่าวกิจกรรม|

นายฉลอง เกิดศรี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพืชไร่ชัยนาท มอบหมายให้นางสาวปวีณา ไชยวรรณ์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และนางสาวณัฐวดี ฉิมพาลี นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เรื่อง เทคโนโลยีการผลิตถั่วเขียวผิวมัน โรค แมลงศัตรูถั่วเขียว และวิธีการป้องกันกำจัด ในโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวปลอดภัยแบบแปลงใหญ่ ในวันที่ 25 เมษายน 2567 ณ อาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 12 ตำบลสำโรงชัย อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ มีเกษตรกรเข้าร่วมจำนวน 20 ราย

ถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตถั่วเขียว โรคพืช แมลงศัตรูพืชที่สำคัญและวิธีการป้องกันกำจัด และการแปรรูปถั่วเขียว

By |2024-04-25T13:39:00+07:00เมษายน 24th, 2024|Categories: ข่าวกิจกรรม|

นายฉลอง เกิดศรี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพืชไร่ชัยนาท มอบหมายให้นางสาววิลัยรัตน์ แป้นแก้ว นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และนางสาวณัฐวดี ฉิมพาลี นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เรื่องเทคโนโลยีการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตถั่วเขียว การป้องกันกำจัดศัตรูพืชที่สำคัญของถั่วเขียว และการแปรรูปถั่วเขียว (ถั่วงอกคอนโด และถั่วทอด) ในวันที่ 24 เมษายน 2567 ณ อาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 9 ต.สุขสำราญ อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์ เกษตรกรเข้าร่วมจำนวน 20 ราย

Go to Top