ทำเนียบผู้บริหาร ศูนย์วิจัยพืชไร่ชัยนาท

รายนามผู้บริหาร

ตำแหน่ง

ปีที่ดำรงตำแหน่ง

นายธงไชย ทองอุทัยศรี

นายจำเริญ สัตายารักษ์

นายสวิง นาถไตรภพ

นายประเมิน เวศอุรย

นายจรัสพร ถาวรสุข

นายจรัส กิจบำรุง

นายมนตรี ชาตะศิริ

นายบุญเกื้อ ภูศรี

นายอาณัติ วัฒนสิทธิ์

นายณัชนพงศ์ วงศ์บุรี

นายศักดิ์ เพ่งผล

นางสาวอมรา ไตรศิริ

นางสุมนา งามผ่องใส

นางสาวจิราลักษณ์ ภูมิไธสง

นายฉลอง เกิดศรี

หัวหน้าสถานี

หัวหน้าสถานี

หัวหน้าสถานี

หัวหน้าสถานี

ผู้อำนวยการศูนย์

ผู้อำนวยการศูนย์

ผู้อำนวยการศูนย์

ผู้อำนวยการศูนย์

ผู้อำนวยการศูนย์

ผู้อำนวยการศูนย์

ผู้อำนวยการศูนย์

ผู้อำนวยการศูนย์

ผู้อำนวยการศูนย์

ผู้อำนวยการศูนย์

ผู้อำนวยการศูนย์

24 ธันวาคม 2508 – 30 กันยายน 2509

1 ตุลาคม 2509 – 9 ตุลาคม 2510

10 ตุลาคม 2510 – 14 พฤษภาคม 2524

15 พฤษภาคม 2524 – 26 สิงหาคม 2527

27 สิงหาคม 2527 – 3 ตุลาคม 2536

4 ตุลาคม 2536 – 3 กรกฎาคม 2540

4 กรกฎาคม 2540 – 2 เมษายน 2545

3 เมษายน 2545 – 28 กุมภาพันธ์ 2548

1 มีนาคม 2548 – 24 ตุลาคม 2551

24 ตุลาคม 2551 – 11 กุมภาพันธ์ 2553

23 กุมภาพันธ์ 2553 – 30 กันยายน 2556

12 พฤศจิกายน 2556 – 20 มกราคม 2558

20 มกราคม 2558 – 28 มีนาคม 2562

13 พฤษภาคม 2562 – 12 ธันวาคม 2564

13 ธันวาคม 2564 – ปัจจุบัน