Chai Nat Field Crops ReSearch Center

ข่าวกิจกรรม2021-07-21T10:53:11+07:00

กุมภาพันธ์ 2024

ถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกร ในหัวข้อ “ปลูกถั่วเขียว ดินดีรายได้งาม” ภายใต้โครงการสร้างการรับรู้ข้อมูลข่าวสารและผลิตสื่อในงานส่งเสริมการเกษตร ปี 2567

นายฉลอง เกิดศรี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพืชไร่ชัยนาท มอบหมายให้ [...]

ถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียว ภายใต้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชตระกูลถั่ว

นายฉลอง เกิดศรี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพืชไร่ชัยนาท มอบหมายให้ [...]

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพืชไร่ชัยนาท เข้าร่วมพิธีเปิดวันสหกรณ์แห่งชาติ จังหวัดชัยนาท ประจำปี 2567

นายฉลอง เกิดศรี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพืชไร่ชัยนาท เข้าร่วมพิธีเปิดวันสหกรณ์แห่งชาติ [...]

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพืชไร่ชัยนาท ร่วมให้การต้อนรับ ร้อยเอกธรรมนัส พรหมผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

นายฉลอง เกิดศรี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพืชไร่ชัยนาท ร่วมให้การต้อนรับ [...]

ให้การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่งานผลิตยาแผนไทย และนักศึกษาฝึกงานจากมหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าศึกษาดูงานแปลงพืชสมุนไพร

นายฉลอง เกิดศรี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพืชไร่ชัยนาท พร้อมด้วยนางสาวปวีณา [...]

ร่วมให้บริการวิชาการด้านเทคโนโลยีการผลิตถั่วเขียว ข้าวโพดฝักสด และการแปรรูปถั่วงอกคอนโดปลอดสารพิษเพื่อเพิ่มมูลค่า

นายฉลอง เกิดศรี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพืชไร่ชัยนาท มอบหมายให้นางสาวอัจฉรา [...]

ถ่ายทอดความรู้ เทคโนโลยีการจัดทำแปลงพันธุ์มันสำปะหลัง การเพิ่มผลผลิตและลดต้นทุนการผลิตมันสำปะหลังโดยการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน

นายฉลอง เกิดศรี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพืชไร่ชัยนาท มอบหมายให้นายภานุวัฒน์ [...]

ถ่ายทอดความรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชตระกูลถั่ว เรื่อง การผลิต การเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์และการแปรรูปถั่วเขียว

นายฉลอง เกิดศรี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพืชไร่ชัยนาท มอบหมายให้นางสาววิลัยรัตน์ [...]

Go to Top