ถั่วเขียวผิวมัน

ชนิดพืช

พันธุ์

ความงอกไม่ต่ำกว่า (%)

ราคาจำหน่าย

(บาทต่อกิโลกรัม)

ถั่วเขียวผิวมัน

ชัยนาท 3

85

40

ถั่วเขียวผิวมัน

ชัยนาท 84-1

85

40

ถั่วเขียวผิวมัน

ชัยนาท 72

85

40

ถั่วเขียวผิวดำ

ชนิดพืช

พันธุ์

ความงอกไม่ต่ำกว่า (%)

ราคาจำหน่าย

(บาทต่อกิโลกรัม)

ถั่วเขียวผิวดำ

ชัยนาท 80

85

40

ถั่วเขียวผิวดำ

ชัยนาท 4

85

40

ถั่วเขียวผิวดำ

ชัยนาท 6

85

40

ข้าวโพดหวาน

ชนิดพืช

พันธุ์

ความงอกไม่ต่ำกว่า (%)

ราคาจำหน่าย(บาทต่อกิโลกรัม)

ข้าวโพดหวานลูกผสม

ชัยนาท 2

90

300

ข้าวโพดหวานลูกผสม

ชัยนาท 84-1

90

300

ข้าวโพดข้าวเหนียว

ชนิดพืช

พันธุ์

ความงอกไม่ต่ำกว่า (%)

ราคาจำหน่าย(บาทต่อกิโลกรัม)

ข้าวโพดข้าวเหนียวลูกผสม

ชัยนาท 84-1

90

180

ข้าวโพดข้าวเหนียวลูกผสม

ชัยนาท 2

90

180

ข้าวโพดเทียน

สุโขทัย 1

75

25