หัวหน้าส่วนราชการ
นายฉลอง เกิดศรี
นายฉลอง เกิดศรีผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพืชไร่ชัยนาท
ฝ่ายบริหารทั่วไป
นางสาวสุชาดา ปัทมะศิริ
นางสาวสุชาดา ปัทมะศิรินักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
นางสาวธนัชพร แสงโค
นางสาวธนัชพร แสงโคเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
งานการเงินและบัญชี
กลุ่มวิจัย
นางสาวเชาวนาถ พฤทธิเทพ
นางสาวเชาวนาถ พฤทธิเทพ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ
รักษาการผู้เชี่ยวชาญด้านพืชไร่ตระกูลถั่ว
นางสาวอัจฉรา จอมสง่าวงศ์
นางสาวอัจฉรา จอมสง่าวงศ์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ
รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มวิจัย
งานปรับปรุงพันธ์ุ (ถั่วเขียวผิวมัน)
นางสาวปวีณา ไชยวรรณ์
นางสาวปวีณา ไชยวรรณ์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ
งานอารักขาพืช (กีฏวิทยาและวัชพืช)
นางสาวกัญญรัตน์ จำปาทอง
นางสาวกัญญรัตน์ จำปาทอง นักวิชาการเกษตรชำนาญการ
งานปรับปรุงการผลิตและเทคโนโลยีการแปรรูป
นางสาววรรษมน มงคล
นางสาววรรษมน มงคล นักวิชาการเกษตรชำนาญการ
งานปรับปรุงพันธุ์ (ข้าวโพดฝักสด)
นางสาววิลัยรัตน์ แป้นแก้ว
นางสาววิลัยรัตน์ แป้นแก้ว นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
งานปรับปรุงการผลิตและเทคโนโลยีการแปรรูป
นางสาวศมิษฐา แม้นเหมือน
นางสาวศมิษฐา แม้นเหมือน นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
งานปรับปรุงพันธุ์ (ถั่วเขียวผิวดำ)
นายภานุวัฒน์ ศิลปศักดิ์ขจร
นายภานุวัฒน์ ศิลปศักดิ์ขจรนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
งานปรับปรุงพันธุ์ (ข้าวโพด)
นางสาวณัฐวดี ฉิมพาลี
นางสาวณัฐวดี ฉิมพาลีนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
งานวิทยาการเมล็ดพันธุ์และผลิตพันธุ์
นางสาวสุวรา วุฒิอำพล
นางสาวสุวรา วุฒิอำพลนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
งานอารักขาพืช (โรคพืช)