ฝ่ายบริหารทั่วไป
นางสาวพรศิริ ภิญโญ
นางสาวพรศิริ ภิญโญ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
งานธุรการ งานอัตรากำลัง
นางสาวสุภาวดี สีทอง
นางสาวสุภาวดี สีทองเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
งานการเงินและบัญชี
นางสาวอรุณี เทศธรรม
นางสาวอรุณี เทศธรรม เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
งานการเงินและบัญชี
นางสาวศยามล อินทร์เชิง
นางสาวศยามล อินทร์เชิง พนักงานประจำสำนักงาน
งานธุรการ
นางภัชรา ศรีกระแจะ
นางภัชรา ศรีกระแจะ พนักงานประจำสำนักงาน
งานอัตรากำลัง
นางสาวกาญจนา มณีไสย
นางสาวกาญจนา มณีไสย พนักงานประจำสำนักงาน
งานพัสดุ
นายทนงศักดิ์ มามาก
นายทนงศักดิ์ มามากลูกมือช่าง
งานซ่อมบำรุง
กลุ่มวิจัย
นายธีระ นาคา
นายธีระ นาคา นักวิชาการเกษตร
งานฝ่ายไร่
นายธีระยุทธ อุดมสันติสุข
นายธีระยุทธ อุดมสันติสุข นักวิชาการเกษตร
ผู้ช่วยนักวิจัย งานปรับปรุงพันธุ์ (ข้าวโพดฝักสด)
นางสาวฉวีวรรณ เต็งน้อย
นางสาวฉวีวรรณ เต็งน้อย นักวิชาการเกษตร
ผู้ช่วยนักวิจัย งานปรับปรุงพันธุ์ (ถั่วเขียวผิวดำ)
นางน้ำอ้อย นาคา
นางน้ำอ้อย นาคา นักวิชาการเกษตร
ผู้ช่วยนักวิจัย งานผลิตพันธุ์
นายสมศักดิ์ พึ่งกัน
นายสมศักดิ์ พึ่งกัน นักวิชาการเกษตร
ผู้ช่วยนักวิจัย งานผลิตพันธุ์
นายกฤษฎา ฝ่ายจัตุรัส
นายกฤษฎา ฝ่ายจัตุรัส นักวิชาการเกษตร
ผู้ช่วยนักวิจัย งานอารักขาพืช
นางสาวจุฑารัตน์ ช้างแก้วมณี
นางสาวจุฑารัตน์ ช้างแก้วมณี นักวิชาการเกษตร
ผู้ช่วยนักวิจัย งานปรับปรุงพันธุ์ (ถั่วเขียวผิวมัน)
นางสาวสุวิตา เกิดเล็ก
นางสาวสุวิตา เกิดเล็กนักวิชาการเกษตร
ผู้ช่วยนักวิจัย งานปรับปรุงการผลิตและเทคโนโลยีการแปรรูป
นางสาววลัยลักษณ์ พลพิชัย
นางสาววลัยลักษณ์ พลพิชัยนักวิชาการเกษตร
ผู้ช่วยนักวิจัย งานอารักขาพืช (โรคพืช)
นางสาวรุ้งนภา โพธิ์โนนม่วง
นางสาวรุ้งนภา โพธิ์โนนม่วงนักวิชาการเกษตร
ผู้ช่วยนักวิจัย งานปรับปรุงการผลิตและเทคโนโลยีการแปรรูป
นางภารดี บัวบาง
นางภารดี บัวบาง เจ้าพนักงานการเกษตร
ผู้ช่วยนักวิจัย งานผลิตพันธุ์
นายพงศ์พันธุ์ เบ้าทอง
นายพงศ์พันธุ์ เบ้าทองเจ้าพนักงานการเกษตร
ผู้ช่วยนักวิจัย งานปรับปรุงพันธุ์ (ข้าวโพด)
พนักงานราชการ ปฏิบัติงานประจำแปลงทดลองเขื่อนเจ้าพระยา
นางสาวนงเยาว์ สาปาน
นางสาวนงเยาว์ สาปานพนักงานประจำห้องทดลอง
นายเอกราช คงพล
นายเอกราช คงพลพนักงานประจำห้องทดลอง
นางสาวเฉลียว มีชัย
นางสาวเฉลียว มีชัยคนงานทดลองการเกษตร
นางสมบูรณ์ อ่ำจุ้ย
นางสมบูรณ์ อ่ำจุ้ย คนงานทดลองการเกษตร
นางปิ่นทอง แดงศรี
นางปิ่นทอง แดงศรีคนงานทดลองการเกษตร
นายณรงค์ แดงศรี
นายณรงค์ แดงศรี คนงานทดลองการเกษตร
นายมารุต บุญแสง
นายมารุต บุญแสง คนงานทดลองการเกษตร
นายสันทัด บุญเสริม
นายสันทัด บุญเสริม คนงานทดลองการเกษตร
นางสาวสวาท ศรีน้อย
นางสาวสวาท ศรีน้อย คนงานทดลองการเกษตร
นางวิมลรัตน์ แก้วจุ้ย
นางวิมลรัตน์ แก้วจุ้ยคนงานทดลองการเกษตร
นางบุญตา เกิดเล็ก
นางบุญตา เกิดเล็กคนงานทดลองการเกษตร
นางพัชรินทร์ แพ่งศรี
นางพัชรินทร์ แพ่งศรีคนงานทดลองการเกษตร
นางอัญชลี ผลดี
นางอัญชลี ผลดีคนงานทดลองการเกษตร
นางบุญรอด เอี่ยมเล
นางบุญรอด เอี่ยมเลคนงานทดลองการเกษตร
นางสาวบังเอิญ แพ่งสภา
นางสาวบังเอิญ แพ่งสภา คนงานทดลองการเกษตร
นายชรินทร์ บุญครอบ
นายชรินทร์ บุญครอบคนงานทดลองการเกษตร
นายธงชาติ แพ่งศรี
นายธงชาติ แพ่งศรีคนงานทดลองการเกษตร
นายภักดี ปานสมบุญ
นายภักดี ปานสมบุญคนงานทดลองการเกษตร
พนักงานราชการ ปฏิบัติงานประจำแปลงทดลองและขยายพันธุ์พืชดงเกณฑ์หลวง
นายไพรสน ปุยอ๊อด
นายไพรสน ปุยอ๊อดพนักงานประจำห้องทดลอง
นายสมชาย อินทพันธุ์
นายสมชาย อินทพันธุ์พนักงานประจำห้องทดลอง
นายบำรุง อินทรจันทร์
นายบำรุง อินทรจันทร์คนงานทดลองการเกษตร
นายปัญญา เขียดขำ
นายปัญญา เขียดขำคนงานทดลองการเกษตร
นายเจน ดีสงวน
นายเจน ดีสงวนคนงานทดลองการเกษตร
นายสุเทพ บัวกุล
นายสุเทพ บัวกุลคนงานทดลองการเกษตร
นายอำนวย ฉายสำเภา
นายอำนวย ฉายสำเภาคนงานทดลองการเกษตร
นางสาววิวา มาตไทย
นางสาววิวา มาตไทยคนงานทดลองการเกษตร
นายสวรรค์ เฮ้าพรหม
นายสวรรค์ เฮ้าพรหมคนงานทดลองการเกษตร
นายสำเนียง คล้ายสุวรรณ์
นายสำเนียง คล้ายสุวรรณ์คนงานทดลองการเกษตร
นางชำเรือง บัวกุล
นางชำเรือง บัวกุลคนงานทดลองการเกษตร
นางบังอร สิบแก้ว
นางบังอร สิบแก้วคนงานทดลองการเกษตร
นายยุธนา พะระนะพันธ์
นายยุธนา พะระนะพันธ์คนงานทดลองการเกษตร