Chai Nat Field Crops ReSearch Center

หน้าหลัก2022-04-18T09:38:35+07:00

รู้จักเรา


ศูนย์วิจัยพืชไร่ชัยนาท

          เป็นหน่วยงานราชการ สังกัด สถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ดำเนินการศึกษาวิจัยพัฒนาพืชที่รับผิดชอบ ได้แก่ ถั่วเขียว ข้าวโพดฝักสด พืชไร่ในเขตชลประทาน พืชไร่เศรษฐกิจและพืชทดแทนพลังงานอื่นๆ ตามแผนงานวิจัยและโครงการวิจัยของกรมวิชาการเกษตร โครงการความร่วมมือกับต่างประเทศ งานผลิตเมล็ดพันธุ์ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดชัยนาท โครงการต้นแบบผลิตปุ๋ยอินทรีย์แบบเติมอากาศ โครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง และงานถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่นักวิชาการเกษตร นักส่งเสริมการเกษตร เจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน เกษตรกร และผู้สนใจทั่วไป

ข่าวสารประจำวันนี้

ข่าวกิจกรรม

การนิเทศนิสิตฝึกงาน ชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เกษตร ด้านพืชไร่ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

พฤษภาคม 20th, 2565|

โครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ประจำปี 2565 ครั้งที่ 6

พฤษภาคม 19th, 2565|

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อจัดจ้างที่วงเงิน ไม่เกิน 5,000 บาท ประจำไตรมาส 1 ประจำปี 2565

กุมภาพันธ์ 15th, 2565|

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดจ้างก่อสร้าง โรงปฏิบัติการปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ ขนาด 360 ตารางเมตร พร้อมเครื่องปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประจำปีงบประมาณ 2565

ธันวาคม 17th, 2564|

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อรถไถ ขนาด 10 แรงม้า ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตุลาคม 18th, 2564|

ผลงานหน่วยงาน 

รายการก้าวไกลกับกรมวิชาการเกษตร
ตอน ถั่วเขียวพันธุ์ชัยนาท 84-1
ออกอากาศวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2556

รายการก้าวไกลกับกรมวิชาการเกษตร
ตอน ข้าวโพดหวานลูกผสมพันธุ์ชัยนาท 2
ออกอากาศ วันที่ 3 มกราคม 2559

รายการ Foodwork
ถั่วเขียวคอนโด เเละถั่วเขียวคลอโรฟิลล์
ออกอากาศ วันที่ 11 กันยายน 2559

รายการก้าวไกลกับกรมวิชาการเกษตร
ตอน ถั่วเขียวพันธุ์ชัยนาท 3
ออกอากาศ วันที่ 20 ตุลาคม 2562

ความพึงพอใจของเกษตรกรต่อ
ถั่วเขียวพันธุ์ชัยนาท 3 และการขยายผล
ออกอากาศ วันที่ 20 มีนาคม 2565

ระบบงานภายใน

ระบบสารสนเทศ

Go to Top