แผนที่ ศูนย์วิจัยพืชไร่ชัยนาท (บริเวณแปลงทดลองและขยายพันธุ์พืชดงเกณฑ์หลวง) อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท

 พิกัด :