ศูนย์วิจัยพืชไร่ชัยนาท เป็นหน่วยงานราชการ สังกัด สถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมีภารกิจหน้าที่หลักในการศึกษาและค้นคว้างานวิจัยและพัฒนา พืชที่รับผิดชอบได้แก่ ถั่วเขียว ข้าวโพดฝักสด พืชไร่ในเขตชลประทาน พืชไร่เศรษฐกิจและพืชทดแทนพลังงานอื่น ๆ

มีพื้นที่รับผิดชอบ จำนวน 2 แปลง

แปลงที่ 1 ตั้งอยู่ในเขตชลประทาน เป็นที่ตั้งของสำนักงาน มีพื้นที่ 130 ไร่ ตั้งอยู่ ณ บริเวณเขื่อนเจ้าพระยา ตำบลบางหลวง อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท

แปลงที่ 2 ตั้งอยู่ในเขตอาศัยน้ำฝน มีพื้นที่ 600 ไร่ เป็นแปลงทดลองและขยายพันธุ์พืชดงเกณฑ์หลวง อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท ห่างจากที่ทำการศูนย์ฯ ระยะทาง 45 กิโลเมตร