บทบาทหน้าที่

ดำเนินการศึกษาวิจัยพัฒนาพืชที่รับผิดชอบ ได้แก่ ถั่วเขียว ข้าวโพดฝักสด พืชไร่ในเขตชลประทาน พืชไร่เศรษฐกิจและพืชทดแทนพลังงานอื่นๆ ตามแผนงานวิจัยและโครงการวิจัยของกรมวิชาการเกษตร โครงการความร่วมมือกับต่างประเทศ งานผลิตเมล็ดพันธุ์ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดชัยนาท โครงการต้นแบบผลิตปุ๋ยอินทรีย์แบบเติมอากาศ โครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง และงานถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่นักวิชาการเกษตร นักส่งเสริมการเกษตร เจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน เกษตรกร และผู้สนใจทั่วไป