วิสัยทัศน์
เป็นองค์กรนำด้านการวิจัย
บริการวิชาการ แหล่งความรู้พืชไร่ในไร่ในเขตชลประทาน
ภาคกลาง และพืชที่สำคัญทางเศรษฐกิจ

พันธกิจ

1

วิจัย พัฒนา องค์ความรู้ และนวัตกรรม ด้านถั่วเขียวและข้าวโพดฝักสด

2

บริการวิชาการ ถ่ายทอดเทคโนโลยี  บูรณาการความร่วมมือ เพื่อพัฒนาและขับเคลื่อนผลงานวิจัยสู่เกษตรกรและกลุ่มเป้าหมาย

3

พัฒนาองค์กรสมรรถนะสูง ทันสมัย มีธรรมาภิบาล
และสร้างสรรค์นักวิจัยให้เป็นมืออาชีพ

ค่านิยมองค์กร

มุ่งมั่น

สร้างสรรค์

ทันสมัย

ใส่ใจเกษตรกร