ข้าราชการ

นางสาวศิวิไล ลาภบรรจบ
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพืชไร่นครสวรรค์
lsiwilai@ymail.com

ฝ่ายบริหารทั่วไป

                                                               นางกัลยา ภาพินธุ
เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
รักษาการหัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

นางสาวขนิษฐา รินสอน
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

กลุ่มวิจัย

 

นางสาวนัฐภัทร์ คำหล้า
นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ

ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัย
ปรับปรุงพันธุ์อ้อย

knattapat@hotmail.com
นางทัศนีย์ บุตรทอง
นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ

ปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

tchuajad@hotmail.com
นายปริญญา การสมเจตน์
นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ

ปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

parinya.ku@gmail.com
นางพยุดา จันทร์เกื้อ
นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ

ปรับปรุงพันธุ์ทานตะวัน/ฝ้าย

yum_mix@hotmail.com
นางสาวกัญจน์ชญา ตัดโส
นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ

วิทยาการเมล็ดพันธุ์

t.kan99@yahoo.com
นายชัยวัฒน์ นันทโชติ
นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ

วิทยาการเมล็ดพันธุ์

นางสาวการิตา จงเจือกลาง
นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ

เขตกรรม

yum_mix@hotmail.com
นายสามัคคี จงฐิตินนท์
นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ

การจัดการดิน-ปุ๋ย

นายสมคิด พันธ์ดี
นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ

การจัดการแมลงศัตรูพืชไร่

entomopathogist72@hotmail.com