ข้าราชการ

นางสาวศิวิไล ลาภบรรจบ
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพืชไร่นครสวรรค์
lsiwilai@ymail.com

ฝ่ายบริหารทั่วไป

นางกัลยา ภาพินธุ
เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

นางสาวขนิษฐา รินสอน
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

ปฏิบัติงาน การเงิน

นางสาวสุภาพร ทองม่วง
เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน

ฝ่ายไร่

กลุ่มวิจัย

 

นางสาวนัฐภัทร์ คำหล้า
นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ

ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัย/
และปฏิบัติงานวิจัยด้านปรับปรุงพันธุ์อ้อย

knattapat@hotmail.com
นางทัศนีย์ บุตรทอง
นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ

ปฏิบัติงานวิจัยด้านสรีรวิทยาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

tchuajad@hotmail.com
นางสาวกัญจน์ชญา ตัดโส
นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ

ปฏิบัติงานวิจัยด้านวิทยาการเมล็ดพันธุ์/งานผลิตเมล็ดพันธุ์

t.kan99@yahoo.com
นางสาวปิยะนุช คำแว่น
นักวิชาการเกษตรชำนาญการ

ปฏิบัติงานวิจัยด้านปรับปรุงพันธุ์อ้อย

นางพยุดา จันทร์เกื้อ
นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ

ปฏิบัติงานวิจัยด้านปรับปรุงพันธุ์ฝ้าย/ทานตะวัน

yum_mix@hotmail.com
นายชัยวัฒน์ นันทโชติ
นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ

ปฏิบัติงานวิจัยด้านปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

นางสาวการิตา จงเจือกลาง
นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ

ปฏิบัติงานวิจัยด้านเขตกรรม/ดินปุ๋ย

yum_mix@hotmail.com
นายสมคิด พันธ์ดี
นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ

ปฏิบัติงานวิจัยด้านการจัดการแมลงศัตรูพืชไร่

entomopathogist72@hotmail.com
นางสาววนิดา ธรรมธุระสาร
นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ

ปฏิบัติงานวิจัยด้านโรคพืช

นายณัฐกิตติ์ เพชรหมื่นไว
นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ

ปฏิบัติงานวิจัยด้านการจัดการดิน-ปุ๋ย