พนักงานราชการ

นางสมนึก คงเทียน
นักวิชาการเกษตร
นางสาวบุษริน อิ่มอินทร์
นักวิชาการเกษตร
นางสาวสุมาลี รูปงาม
นักวิชาการเกษตร
นางวิมลรัตน์ อินทร์แดน
นักวิชาการเกษตร
นางสาวการเกษ โพธิ์ทอง
นักวิชาการเกษตร
ว่าที่ ร.ต.หญิง พิมพ์พันธุ์ พันธุรี
นักวิชาการเกษตร
นายสุรินทร์ สุขสิริ
นักวิชาการเกษตร
นางสาวกาญจนา อินทศร
นักวิชาการเกษตร
นางสาวภาวิณี เกียรติยากุล
นักวิชาการเกษตร
นายอภิชาติ สุพรรณรัตน์
เจ้าพนักงานการเกษตร
นางอมรรัตน์ ภู่โต
เจ้าพนักงานการเกษตร
นางฉลองรัฐ สมบูรณ์
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
นายสันติ แหวนเพ็ชร์
ช่างซ่อมบำรุง ชั้น 2
นายเกียรติชัย มาลัยทอง
พนักงานประจำห้องทดลอง
นายอาทิตย์ ศรีเพ็ชร
พนักงานประจำห้องทดลอง